Socialinio ugdymo skyrius

Socialinio ugdymo skyriaus funkcijos:

        organizuoja ir teikia specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą klausos sutrikimą turintiems vaikams, taip pat turintiems kochlearinius implantus nuo gimimo iki 3 metų amžiaus, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams,   konsultuoja  tėvus (globėjus), kitus specialistus;

        organizuoja visuomenės informavimą apie klausos sutrikimą turinčių vaikų ugdymą;

        organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimą šalies surdopedagogams, mokytojams, integruotai ugdantiems klausos sutrikimą turinčius mokinius bei kitiems specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems klausos sutrikimą turinčius vaikus (taip pat turinčius kochlearinius implantus);

        užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymo (si) ir darbo aplinką.