Ikimokyklinio ugdymo skyrius

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus funkcijos

 –        įgyvendina ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo programas, užtikrina geros kokybės švietimą;
 –        vykdo visuomenės švietimą klausos sutrikimą turinčių vaikų, ugdymo, integracijos klausimais, formuoja humanišką visuomenės požiūrį į negalią turinčius asmenis;
 –        konsultuoja, teikia informacinę, metodinę pagalbą mokytojams, švietimo specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams), ugdantiems klausos sutrikimą turinčius vaikus (taip pat turinčius kochlearinius implantus);
 –        sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti ir dalintis gerąja darbo patirtimi
 –        organizuoti ir koordinuoti pažintines ir mokomąsias praktikas šalies aukštųjų mokyklų studentams;
 –        užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymo (si) ir darbo aplinką;
 –        organizuoja mokinių maitinimą ir apgyvendinimą;
 –        informuoja visuomenę apie Centro veiklą.

 

Subpages