Apie mus

Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centre ugdomi klausos sutrikimą turintys vaikai, taip pat turintys kochlearinius implantus, nuo gimimo iki 7 metų amžiaus iš visos Lietuvos.

Centro vizija – Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras (toliau – Centras) – šiuolaikiška, atvira kaitai ir partnerystei, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybiškas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo (si) bei priešmokyklinio ugdymo (si) paslaugas klausos sutrikimą turintiems vaikams, taip pat turintiems kochlearinius implantus, metodinę pagalbą šalies specialistams ir tėvams, ugdymą grindžianti bendražmogiškomis vertybėmis, siekianti užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymo (si) sėkmę.

Centro misija – Teikti kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą klausos sutrikimą turintiems vaikams, taip pat turintiems kochlearinius implantus, padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti prigimtines galias, plėtoti individualius gebėjimus, tenkinti kultūrinius poreikius, ugdyti mąstančią, laisvą, atsakingą, iniciatyvią ir kūrybišką asmenybę, sudaryti prielaidas tolesniam ugdymuisi mokykloje; konsultuoti švietimo pagalbos specialistus, mokytojus, auklėtojus, tėvus; dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybinę švietimo politiką.

Centre teikiama:
–          surdopedagoginė pagalba;
–          psichologinė pagalba;
–          specialioji pedagoginė pagalba.

Dirba aukštos kvalifikacijos surdopedagogai, auklėtojai ir kiti švietimo pagalbos specialistai.

Ugdymas organizuojamas vadovaujantis:
–          Centro ikimokyklinio ugdymo programa vaikams, turintiems klausos sutrikimą;
–          Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa;
–          individualiomis programomis, kurios rengiamos atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir gebėjimus.

Centre veikia:
–          ikimokyklinio ugdymo skyrius;
–          socialinio ugdymo skyrius;
–          dienos grupės;
–          savaitinės grupės.

Centre yra:
–          baseinas;
–          kineziterapijos salė;
–          sporto salė.


Visos Centre teikiamos paslaugos yra nemokamos